Saavutettavuustyökalut

Kuinka huomioida laatutekijät johtamisessa?

Julkaistu 5.6.2018

Image for Kuinka huomioida laatutekijät johtamisessa?

Muuttuneessa työelämässä murroksen alla ovat organisaatiorakenteiden ja työkäytänteiden lisäksi myös kaikkien työntekijöiden perustehtävät. Perustehtävä on ikään kuin kivijalka, eli se työn kokonaisuus, jota varten henkilö on palkattu. Oman perustehtävän tunteminen on tärkeää työn tulosten, päämäärän ja itsensä johtamisen kannalta. Perustehtävät kuitenkin muuttuvat nyt nopeammin kuin aiemmin, haastaen henkilöitä kasvamaan tehtävän mukana. Millainen johtamisen rooli on tässä, ja kuinka johtamisen perustehtävä on muuttunut työelämän murroksen myötä?

Esimiestyön kivijalka

Oleellista on ymmärtää, ettei esimiestyön perustehtävä, eli oman henkilöstön perustehtävien kirkastaminen, poistu muuttuvan työelämän myllerryksessäkään. Yksiulotteisen työhyvinvoinnin johtamisen aika on kuitenkin ohi.

Esimiehen tehtävän uutena haasteena on enenevässä määrin työsuorituksen ja muuttuvan maailman yhteen sovittaminen. Perustehtävien muutoksen tuodessa uusia toimenkuvia on oleellista tukea ammatti-identiteetin rakentamista ja kasvattaa ihmisiä ulos vanhoista toimintamalleista, jotta uudelle tulee tilaa. Esimiehen vastuulla on luoda toimintamalleja, jotka mahdollistavat yksilön kasvun. Samalla luodaan uskoa henkilön ammatilliseen itseluottamukseen tarjoamalla tukea osaamisen kehittämiseen – toisinaan esimiehen arvokas tehtävä on auttaa tunnistamaan erityisosaamisen alueita.

Työelämän laatutekijät

Työelämän murroksen keskellä esimiestyössä alleviivautuu työelämän laatutekijöistä huolehtiminen ja niiden johtaminen oikeilla painotuksilla. Työelämän laadun peruskivi muodostuu perusasioiden, eli fyysisen ja emotionaalisen turvallisuuden tunteen takaamisesta. Lisäksi laatutekijöihin kuuluu voimakkaasti tänä päivänä työn mielekkyyden kokemus, niin sanottu työn imu, sekä yhteistyön ja osaamisen kehittämisen mahdollistaminen.

Turvallinen työ – hoida, lähesty ja auta

Fyysisellä ja emotionaalisella turvallisuudella taataan jokaiselle työntekijälle mahdollisuus keskittyä hoitamaan omat tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Esimiehen vastuulla on puuttua poikkeamiin ja näin turvata hyvät käytännöt. Huomioimisella ja huolehtimisella tarkoitetaan esimerkiksi haitallisen keskustelun palauttamista oikeille urille.

Työn imu – kun päämäärät ja luovuus kohtaavat

Työn mielekkyys kasvaa, kun työntekijät näkevät tehtävässään yhteisesti sovitun päämäärän. Esimiehen tärkeä tehtävä on pitää suunta oikeana ja tarvittaessa kirkastaa tavoitteita. Yksilöiden ja koko tiimin kannustaminen tapahtuu parhaiten tuomalla onnistumisia esille. Vapauttamalla ja luottamalla esimies mahdollistaa parhaiten työntekijöiden luovuuden kukoistamisen, mikä lisää työssä viihtymisen tunnetta.

Yhteistyö ja osaaminen – kokemus yhteenkuuluvuudesta ja työidentiteetistä

Esimies innostaa parhaiten olemalla itse innostunut. Yhdistämällä osaamista ja tiimejä edistetään työntekijöiden kasvua parhaalla mahdollisella tavalla. Tiedottamalla asioista ennemmin liikaa kuin liian vähän, esimies osoittaa arvostavansa jokaista työntekijää myös yksilönä. Valmentavalla otteella johtaminen tarjoaa mahdollisuuksia työssä kasvamiselle.