Saavutettavuustyökalut

Miten synnytetään aidosti hyvä työpaikka?

Julkaistu 28.4.2021

Image for Miten synnytetään aidosti hyvä työpaikka?

Antell on tasa-arvoinen työpaikka, jossa jokainen työntekijä on arvokas juuri sellaisena kuin on. Meille on tärkeää olla erinomainen työyhteisö, joka on terveellinen ja turvallinen, ja jossa on mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen. Työhyvinvointi ja hyvä työntekijäkokemus ovat tärkeitä tekijöitä yrityksen menestyksessä. Parhaassa tapauksessa työyhteisö tukee jokaisen jäsenensä jaksamista ja mahdollistaa ammatillisen osaamisen kehittymisen. Miten työntekijät kasvavat antellilaisiksi, ja kuinka meillä tuetaan työhyvinvointia ja yhteisen kulttuurin rakentumista?

Antell tekee aidosti hyvää on paitsi sloganimme, myös asiakas- ja henkilöstölupauksemme. Erityisesti aikoina, jolloin suuri osa henkilöstöä on lomautettuna ja resurssit vähäisiä, on pohdittava, kuinka pystytään sekä tukemaan työssä olevia että huomioimaan lomautettujen jaksaminen.

Perustasollaan jokaisen yrityksen tulee noudattaa työlainsäädäntöä, joka rakentaa pohjaa työhyvinvoinnille. Niin omavalvonta, työsuojelu kuin työturvallisuusvaatimusten noudattaminen kuuluvat Antellillakin osaksi normaalia päivittäistä toimintaa. Olemme kuitenkin halunneet panostaa erityisesti työntekijöiden terveyden ja työkyvyn tukemiseen mm. lakisääteistä laajemmalla työterveyshuollolla. josta ei ole haluttu tinkiä edes vaikeassa taloustilanteessa.

Positiivinen työntekijäkokemus syntyy monista elementeistä, joista työkalujen lisäksi tärkeimpiä ovat hyvä johtaminen sekä onnistumisen mahdollistaminen.

Hyvä johtaminen

Antellilla työskentelee niin työuraansa aloittelevia nuoria kuin pitkän uran tehneitä kokeneita ammattilaisia. Jokainen työntekijä on tärkeä omine tarinoineen ja vahvuuksineen. Minkäänlainen syrjintä ei ole Antellilla hyväksyttävää. Tasa-arvosuunnitelmamme ohjaa päivittäistä toimintaa ja esihenkilöt vastaavat suunnitelman toteutumisesta käytännössä jokaisella työpaikalla.

Esihenkilön on tänä päivänä tärkeää kyetä pohtimaan omaa rooliaan ja osaamistaan myös etäjohtajana. Osa henkilöstöstä tekee etätyötä, osa on pitempään poissa, vaikka lomautettuna. Miten esihenkilö pitää yhteyttä ja kokoaa tiimin yhteen? Myös henkilöstön työkyvyn ylläpitämisen tukeminen ja työpaikkojen monimuotoisuus ovat aiheita, joita tänä päivänä tulee huomioida.

Kun henkilö on ollut pitkään poissa työstä – lomautuksen, vanhempainvapaan, sairausloman tai muun vastaavan vuoksi – on työyhteisössä ja usein työskentelytavoissakin tapahtunut aina muutoksia. Haasteena työyhteisön näkökulmasta on se, miten hyvin kykenemme ymmärtämään palaavan työntekijän näkökulman. Työpaikka voi pitkän poissaolon jälkeen tuntua ihan uudelta, työkaverit ovat voineet vaihtua, kulttuuri ja toimintatavat ovat muuttuneet – kaiken tämän huomioiminen on tärkeää työhyvinvoinnin varmistamiseksi ja mahdollisimman sujuvan työhön paluun takaamiseksi.

Työkalut kuntoon

Kuluneen vuoden aikana on tapahtunut ennen kokematon määrä muutoksia. Nopea, voimakas ravintolatoimialaan mutta myös koko maailman menoon vaikuttava koronapandemia on muuttanut Antelliakin. Konkreettisimmillaan muutokset ovat tarkoittaneet valitettavasti jopa ravintoloiden sulkemista pysyvästi. Henkilöstöä on pyritty näissä tilanteissa työllistämään muihin ravintoloihimme. Samanaikaisesti olemme uudistaneet voimakkaasti toimintatapojamme ja tietojärjestelmiämme, jotta pystymme paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Jotta kaikilla olisi mahdollisuus onnistua työssään, tulee huomioida myös tarve henkilöstön työkaluosaamisen päivittämiseen. Uusien työskentelytapojen ja ohjelmistojen oppiminen vaatii hyvän kouluttamisen lisäksi motivointia, aikaa, ja taustatukea omalta esihenkilöltä ja muilta tiimiläisiltä. Näin jokainen pääsee hyödyntämään työkaluja täysimittaisesti ja saa parhaat tehot niistä irti.

Perehdytys ja osaamisen kehittäminen

Meille on tärkeää, että työntekijöillämme on kaikki tarvittava osaaminen oman työnsä tekemiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Työntekijöiden osaamisen kehittämiselle pitää luoda mahdollisuus ja sitä tukevat rakenteet. Näin koko työyhteisö pystyy sitoutumaan ja huomioimaan tämän vaatimat resurssit, ja ottamaan osaamisen kehittämisen osaksi päivittäistä toimintaa. Työntekijöiden osaamisen kehittämistä tukevat Antellilla esimerkiksi työnkuvan mukaan räätälöity perehdytysprosessimme, että koulutuksen ja opiskelun tueksi rakennettu Antell Akatemia.

Jatkuvan kehittymisen kannalta säännölliset kehityskeskustelut ovat arvokkaita mahdollisuuksia oman osaamisen arviointiin yhdessä esihenkilön kanssa. Tänäkin keväänä olemme käyneet koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut läpi, joskin pitkistä lomautuksista johtuen monen kehityskeskustelut tullaan pitämään vasta kun työntekijä palaa takaisin töihin.

Antellin henkilöstö- ja työhyvinvointijohtaja Minna Kallio-Valkama haluaa rohkaista ihmisiä kysymään apua ja avaamaan keskustelua omassa organisaatiossaan, ottamaan selvää asioista ja hyödyntämään tarjolla olevia keinoja osaamisen kehittämiseen. ”Työnantajapuolelta tukitiimimme ovat auttamassa henkilöstöä, kouluttamassa esihenkilöitä ja perehdyttämässä niin töihin palaavia kuin koronakriisin ajan työskennelleitäkin antellilaisia. Olisi tärkeää, että tätä koulutusta täydentäisi ihmisten oma uteliaisuus ja tiedonhaku, kuten vaikkapa intranetimme hyödyntäminen tai alan ammatillisen keskustelun seuraaminen. Kehitämme toimintaamme monella tasolla ja muutoksessa mukana pysyminen vaatii niin yrityksen kuin työntekijöidenkin aktiivisuutta ja avoimuutta uutta kohtaan.”

Työyhteisöviestintä rakentaa yhteistä kulttuuria ja mahdollistaa onnistumisen

Kuluneen vuoden aikana olemme kehittäneet voimakkaasti Antellin viestintätyökaluja ja sisäisen viestinnän prosesseja. Olemme ottaneet käyttöön modernin intranetin, joka palvelee jokaista antellilaista niin tiedon ja materiaalien lähteenä, kuin viestintäalustanakin. Tavoitteena on saada koko työyhteisölle varmuutta työkalujen käyttöön ja vahvistaa osallisuutta kautta organisaation. Haluamme parantaa tiedonkulun avoimuutta ja molemminpuolista vuorovaikutusta, ja tavoitteena on hyödyntää viestintää entistä tehokkaammin antellilaisen työntekijäkokemuksen rakentamisessa.

__________

Lisää aiheesta esim.