Saavutettavuustyökalut

Mobiilisovelluksen tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterin nimi

Antell-sovelluksen asiakasrekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Katri Antell Oy
Poratie 5B, 90140 Oulu

Y-tunnus: 0187176-4
info@antell.fi

3. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö Päivi Kokko

Katri Antell Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

+358 20 770 2060
paivi.kokko(@)antell.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Rekisterin käyttötarkoitus on Antell-sovelluksen toiminnallisuuksien ylläpitäminen. Henkilötietoja voidaan käyttää sovelluksen personointiin, maksutoiminnon toteuttamiseen, asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen sekä väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisyyn ja selvittämiseen.

Pseudonymisoituja henkilötietoja käytetään sovelluksen laadun varmistamiseen, sovelluksen käytön tilastolliseen seuraamiseen sekä virhetilanteiden selvittämiseen ja korjaamiseen.

Henkilötietojen keräämisen oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Sovelluksen käyttäjä:

 • Käyttäjän yhteystiedot
 • Sovelluksen personointitiedot
 • Maksujen kuittitiedot
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Tekniset lokitiedot.

Pseudonymisoitu tieto sovelluksen käyttäjästä:

 • Sovelluksen käyttötiedot
 • Puhelinmallin ja käyttöjärjestelmän tiedot
 • Sijainti tilastollisella tavalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Paytrail Oyj -maksupalvelusta
 • Firebase-laadunvarmistuspalvelusta

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilön yksilöiviä tietoja luovutetaan seuraaviin tarkoituksiin:

 • Paytrail Oyj:lle maksutoiminnon toteuttamiseksi välttämättömät tiedot.

Pseudonymisoituja henkilön yksilöiviä tietoja luovutetaan seuraaviin tarkoituksiin:

 • Firebase-laadunvarmistuspalveluun sovelluksen laadun varmistamiseen, sovelluksen käytön tilastolliseen seuraamiseen ja virhetilanteiden selvittämiseen ja korjaamiseen.

Tämän lisäksi tietoja luovutetaan Antell-konsernin ulkopuolelle vain lain pakottamissa tilanteissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja saatetaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Firebase-laadunvarmistuspalvelussa. Tämä huolellisesti valittu hyvämaineinen palveluntarjoaja on sitoutunut osallistumaan kaikkiin kulloinkin tarvittaviin EU:n ja Yhdysvaltojen välisiin sopimuksiin ja järjestelyihin (kuten Privacy Shield).

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilön yksilöiviä tietoja säilytetään ilman aikarajaa niin kauan kuin rekisteröity käyttää Antell-sovellusta. Ne poistetaan kuusi kuukautta sovelluksen käytön loppumisen jälkeen tai pyydettäessä. Teknisiä lokitietoja säilytetään järjestelmän eheyden varmistamiseksi 12 kuukautta.

Pseudonymisoituja henkilön yksilöiviä tietoja säilytetään niiden tilastollisen luonteen vuoksi pysyvästi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköinen aineisto säilytetään Suomessa sijaitsevalla, rekisterinpitäjän hallinnoimalla palvelimella lukuun ottamatta selosteessa mainittujen ulkopuolisten palveluiden sisäisiä tietokantoja. Pääsy rekisterin tietosisältöön on rajoitettu salausavaimin tai vahvan salasanan perusteella vain Antell-sovelluksen tuottamiseen osallistuville henkilöille.

11. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Kaikki rekisteriasioita koskevat yhteydenotot osoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse reksiterinpitäjän rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, kopio henkilötiedoistaan.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen korjaamista tai täydentämistä.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa.
 • Vastustamisoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Oikeus peruuttaa suostumus
  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

13. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Katri Antell Oy voi tehdä tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia ilman erillistä ilmoitusta, jos henkilötietojen käyttöä ei samalla laajenneta. Jos henkilötietojen käyttö laajenee, päivityksestä ilmoitetaan rekisteröidyille Antell-sovelluksen kautta.

Lue lisää