Saavutettavuustyökalut

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin pitäjä

Katri Antell Oy
Poratie 5, 90140 Oulu
info@antell.fi

Rekisterin nimi

Antell-konsernin markkinointi- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Antell-konsernin markkinointi- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää Antell-konserniyhtiöiden markkinointiin, asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yrityksen nimi
  • Arvo tai ammatti
  • Verkkosivujen käyttöön liittyviä tietoja (esimerkiksi lomakkeiden lähetystiedot)
  • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
  • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
  • Tiedot markkinointikielloista

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Antell-konsernin ulkopuolelle. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto ja tiedot säilytetään lukituissa tiloissa.

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Palvelimet sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Antellin vastuu

Antell ei ole vastuussa Palvelun tai käyttäjän yhteyksien turvallisuudesta Palveluun tai Palvelussa.

Antell ei anna takuita Palvelun tietojen yleisen käyttötarkoituksen mukaisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, omistusoikeuksista tai siitä, että Palvelu ei loukkaisi kolmansien oikeuksia.

Antell ei ole vastuussa Palvelun, verkkosivuston tai niiden sisällön tietojen oikea-aikaisuudesta, tarkkuudesta, saatavuudesta tai häiriöistä saatavuudessa, vioista (mukaan lukien virukset) Palvelussa tai sen sisällössä. Antell ei ole myöskään vastuussa käyttäjien tietokoneohjelmille, laitteistolle tai muulle omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, ei edes huolimattomuudesta tai tilanteessa, jossa Antellia on informoitu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Käyttäjä voi ilmoittaa virheestä tai ongelmatilanteesta Antellille osoiteeseen it-tuki@antell.fi

Antell saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Palvelun, verkkosivustojen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kaupallinen johtaja Mari Kähkönen, Poratie 5, 90140 Oulu, mari.kahkonen@antell.fi