Saavutettavuustyökalut

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä

Katri Antell Oy
Poratie 5B, 90140 Oulu

Y-tunnus: 0187176-4
info@antell.fi

2. Rekisterin nimi

Antell-konsernin markkinointi- ja asiakasrekisteri

3. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Kaupallinen johtaja Mari Kähkönen

Katri Antell Oy
Poratie 5, 90140 Oulu

+358 20 770 2076
mari.kahkonen@antell.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Rekisterin käyttötarkoitus on Antell-konsernin markkinointi- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja noudattaen soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) sekä tietosuojalaki (1050/2018).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

 • asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitaminen
 • hyödyllisten kohdennettujen ja yksilöityjen palveluiden tarjoaminen asiakkaille
 • asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
 • sidosryhmien (toimittajat, työnhakijat, muut yhteistyötahot) henkilötietojen käsittely
 • verkkosivukävijöiden tietojen käsittely verkkosivujen toiminnallisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi
 • henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän tuotteisiin ja palveluihin liittyviin tarkoituksiin, kuten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tarjoaminen, toteuttaminen ja markkinointi

Lisäksi rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti rekisterinpitäjän sidosryhmäviestintään, kuten uutiskirjeiden, sähköisten tiedotteiden ja sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseen liittyen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta riippuen rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm. silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden ja näiden yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita.

Rekisterinpitäjän sähköistä suoramarkkinointia voidaan lähettää sellaisille rekisteröidyille, jotka ovat antaneet vapaaehtoisen suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin. Kun rekisteröityä pyydetään antamaan suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin, hänelle kerrotaan samalla, että suostumuksen peruuttaminen on mahdollista helposti ja milloin tahansa. Lisäksi soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen sähköistä suoramarkkinointia voidaan lähettää myös sellaisille vastaanottajille, joiden osalta rekisterinpitäjä voi perustellusti katsoa, että markkinoitavilla tuotteilla tai palveluilla on olennainen liityntä potentiaalisen asiakkaan vastuualueeseen tai työtehtäviin.

Suostumuksen suoramarkkinointiin voi peruuttaa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tai klikkaamalla jokaisen markkinointiviestin yhteydessä olevaa kieltomahdollisuutta (”Poistu postituslistalta” tai ”Unsubscribe” -toiminto), jolloin rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisterinpitäjän sähköisen suoramarkkinoinnin tilaajalistalta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja:

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen nimi
 • Arvo tai ammatti
 • Verkkosivujen käyttöön liittyviä tietoja (esimerkiksi lomakkeiden lähetystiedot)
 • Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot
 • Asiakassuhteeseen perustuvat tiedot, kuten kontaktihistoria, palaute ja seurantatiedot
 • Rekisteröidyn itsensä antamat lisätiedot (kuten työnhakijan toimittama ansioluettelo)
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Tiedot markkinointikielloista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen hoitamiseksi (kuten jättämällä yhteystietonsa verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta)
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään työnhaun ja rekrytoinnin osana
 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään muun yhteistyösuhteen osana
 • Julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (kuten internet ja kaupparekisteri)
 • Rekisteröidyn työnantajan tai muun rekisterinpitäjään asiakas-, liike-, yhteistyö- tai sopimussuhteessa olevan tahon edustajalta
 • Suomen Asiakastieto Oy:n rekistereistä tarkistetaan yrityksiä koskevia tietoja liiketoiminnan yhteydessä, nämä raportit saattavat sisältää tietoja myös yritysten edustajista

7. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen

Lähtökohtaisesti rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja Antell-konsernin ulkopuolelle, paitsi mikäli viranomaiset lainmukaisesti niin edellyttävät tai pakottavan lainsäädännön niin vaatiessa. Rekisterinpitäjä voi käyttää palveluidensa toteuttamisen yhteydessä luotettavia palveluntarjoajia, jotka voivat tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta näiden palveluiden toteuttamiseksi.

8. Käyttäjätietojen kerääminen Antell.fi-sivustolta

Rekisterinpitäjä kerää Google Analytics -palvelun avulla verkkosivuston käyttäjätietoja voidakseen analysoida ja kehittää verkkosivustoa ja kohdentaakseen sivuston kävijöille relevanttia markkinointia.

Rekisterinpitäjä käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

Rekisterinpitäjä käyttää Leadoon käyttäjänseurantaa, jolla seurataan miten käyttäjät liikkuvat nettisivuilla. Yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin, joita kerätään esim. chat-interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag-seurantaa joka eroaa keksipohjaisesta seurannasta, yhdistäen useamman käyttäjäistunnon tiedot yhteen. Lisätietoja: Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mahdolliset henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköinen aineisto säilytetään Suomessa sijaitsevalla, rekisterinpitäjän hallinnoimalla palvelimella lukuun ottamatta selosteessa mainittujen ulkopuolisten palveluiden sisäisiä tietokantoja. Pääsy rekisterin tietosisältöön on rajoitettu salasanoin.

11. Tarkastusoikeus

Kaikki rekisteriasioita koskevat yhteydenotot osoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse rekisterinpitäjän rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen korjaamista tai täydentämistä.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

12. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Katri Antell Oy voi tehdä tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia ilman erillistä ilmoitusta, jos henkilötietojen käyttöä ei samalla laajenneta. Jos henkilötietojen käyttö laajenee, uudesta tietosuojaselosteesta ilmoitetaan Antellin tiedotuskanavien välityksellä.

Antell saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Palvelun, verkkosivustojen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta.